Books & Publication

 • Chinaki Moram, 1962.
 • Kaina, 1965.
 • Ahiron, 1980.
 • Mamora Dhara Torowal Aru Dukhan Upanyas, 1980.
 • Nilakanthi Braja, 1982.
 • Sanskar Uday Bhanur Charitra etc., 1986.
 • Adha Lekha Dastabez, 1988.
 • Datal Hatir Uwa Khoya Howda, 1988.
 • Hiridoy Ek Nadir Nam, 1990.
 • Iswari Jakhmi Jatri, Aru Anannya 1991.
 • Chenebar Srot, 1992.
 • Tez Aru Dhulire Dhusarita Pristha. 1994.
 • Nirbachita Galpa, 1998.
 • Mahiyasi kamala, 1999.
 • Dasarathir Khos, 1999.
 • Chinnomastar Manuhto, 2001.
 • Mamoni Raisomor Galpa, 2007.
 • Dastabazor Natun Pristha, 2007.
 • Abha Gardenerar Abeli, 2010.
 • Sahasra Bahu, 2012.
 • Bhikhar Patra Bhangi.
 • Debee Pithor Tez.
 • Theng Phakri Tahsildarar Tamar Torowal, 2009.
 • Mamoni Raisomar Upanyas, 2006.
 • Mamoni Raisam Goswamir Nirbachita Upanyas.
 • Priya Upanyas, 2001.
 • Pain and Flent, Collection of poems, 2007.
 • Ramayana from Ganga and Brahmaputra, 1996.
 • Ravana Myth, Legends and Lore Edited, 2009.